?

Log in

No account? Create an account
ketä kiinnostaa? - Olet kuin uni johon tahtoisin nukahtaa [entries|archive|friends|userinfo]
t u u l i

[ website | My Website ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

ketä kiinnostaa? [Jun. 9th, 2007|06:50 pm]
t u u l iHaluan, että joku hakisi minut laivaan. Haluan, että joku soutaisi minut kotiin.
Haluan, että joku kiinnittäisi minut poijuun, tietäisi mitä tarvitsen pyytämättä.
Haluan, että joku ymmärtäisi selittämättä.
Olla painoton ja kellua, että joku soutaisi minut jonnekkin,
missä ei tarvitse olla yksin ja peloissaan.

Jonnekkin, missä riitän, pieni yksinkertainen palvelus.
Sano, että ymmärrät ja että aika riittää. 

LinkReply

Comments:
[User Picture]From: tuul_i
2007-07-26 12:05 pm (UTC)
Sopiihan tuo, lisään sut :)
(Reply) (Parent) (Thread)